Pyetja: E nderuara redaksi kam një pyetje: 1) A është haram te punosh në bankë vetëm në sektorin e kredive apo edhe në sektorët e tjerë? 2) A lejohet ruajtja e parave në xhirollogarinë rrjedhëse, kur dihet se edhe prej atyre parave banka fiton interesin? Ju dëshiroj punë të mbarë! Selamu alejkum! Përgjigjja: Falënderimet i takojnë...
Shitblerja online është prej formave të reja të transaksioneve bashkëkohore e cila nuk e ka qenë e njohur në kohët e hershme ndonëse kjo nuk pengon që dispozita e saj të jetë e qartësuar mjaft mirë në qitapët e moçëm. Rregulli thotë: NUK LEJOHET SHITJA E NJË MALLI TË CILIN NUK...
Pyetja: Ku ndryshon kamata nga kredia dhe sa here përmendet zekati në Kuran? Përgjigja: Falenderimet i takojnë Allahut, paqja dhe bekimet e Tij qofshim mbi të dërguarin e Tij Muhamed, mbi familjen, shokët dhe të gjithë ata që ndjekin rrugën e tij deri në Ditën e Gjykimit. Ajo që është e përbashkët ndërmjet...
Islami përfshin të gjithë jetën e njeriut nga të gjitha aspektet, po ashtu edhe aspektin material dhe atë shpirtëror. Islami nuk është një fe, që është mjaftuar vetëm me anët doktrinale dhe shpirtërore, edhe pse nuk i lë pas dore ato. Ajo është feja e fundit, e cila nuk...
Turqia me Erdoganin, matja e zhvillimit me fuqinë e lirës turke në gjashtë dekada Gjatë udhëheqjes së laikëve në Turqi, lira në krahasim me dollarin: 1966 1 $ - 9 lira 1980 1 $ - 90 lira 1988 1 $ - 1300 lira 1990 1 $ - 45000 lira 2001 1 $ - 1650000 lira (1995...
Sipas të dhënave të fundit që ka kuplikuar Banka Qendrore e Republikës së Turqisë (TCMB) asetet e Turqisë jashtë shtetit në fund të janarit kanë arritur në 217,2 miliardë dollarë. Banka Qendrore e Republikës së Turqisë (TCMB) ka publikuar të dhënat lidhur me Pozicionin Ndërkombëtar të Investimeve (PNI) të Turqisë...
Feja islame, si sistem edukimi dhe mënyrë jetese, nuk kujdeset vetëm për sferën shpirtërore të njeriut, sepse duke qenë njëkohësisht një sistem praktik, përmbledh besimin, ashtu edhe jetën, ose sa vlerëson idealen, aq kërkon të përfillet dhe materialja. Brenda këtij koncepti mjaft të pranueshëm për arsyen, Islami e sheh...
SHTËPIA E NJERIUT QË POSEDOI 14 MILIARD $ Emri i plotë: Nasser Al-Kharafi Mosha: 64 vjet Gjendja familjare: I martuar, baba i 5 fëmijëve Vendi: Kuvajt Edukimi: Bachelor i Arteve / Shkencës Vlerësimet e Pasuria: 14.0 miliardë dollarë Burimi i pasurisë: Trashëgimia Aktiviteti: Ndërtim I klasifikuar nga Forbes 2008 - Worldwide: renditet i 46 pasanik në botë Kurse i...
Robër të Allahut! Kush dëshiron që me pasurinë e tij të arrijë (fitojë) kënaqësinë e Allahut,  xhenetin dhe të arrijë pozitën më të lartë në dynja dhe botën Tjetër, atëherë t’i jap pasurisë të drejtën që i takon. Dhe prej të drejtave që pasuria ka te poseduesi i saj...
Transmetohet nga Hakim ibën Hizami (Allahu qoftë i kënaqur me të!) se i Dërguari (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të!) ka thënë: “Të dy, shitësi dhe blerësi, kanë të drejtën e zgjedhjes para se të ndahen (gjatë tregtimit). Nëse ata dy janë të sinqertë dhe i sqarojnë...