Kështu është rrizku yt ! Në Bagdad kur shteti udhëhiqej nga Harun Err-Rreshidi, dy burra të verbër ishin ulur në rrugën e princeshës Zubejda që ishte e njohur me bujarinë e saj. Njëri prej tyre tha: O Allahu im! Më furnizo nga mirësitë Tua. Tjetri tha: O Allahu im! Më furnizo nga...
20 vjeçarët lehtë mund ta gjejnë vetën në librin e Meg Jay, "The Defining Decade" "Unë ndihem sikur ndodhem në mes të një oqeani. Sikur mund të notoj në çdo drejtim, por nuk shoh breg në asnjërën anë, andaj edhe s'di në cilin drejtim të shkoj." Na është thënë se në...
Në lidhje me thënien se arsyeja e shtesës është përballë shtyries së kohës së pagesës dhe kjo shtesë i ngjason kamatës e cila merret gjatë vonimit të borxhit, ata kanë thënë se kjo analogji nuk është e saktë, pasi gjatë kamatës së vonesës shtesa ndodh në shumen e borxhit,...
Dispozita e shitblerjes me këste Murabahaja bankare bën pjesë në llojin e shitblerjeve me këste, prandaj para se të sqarojmë dispozitën e shitblerjes murabaha, duhet të sqarojmë edhe dispozitën e shitblerjes me këste. Perkufizimi terminologjik i tregtisë me këste Ne terminologjinë e fikhut, juristët islamë i kanë bërë disa perkufizime shitblerjes me këste....
Shembulli i shitblerjes murabaha Një person dëshiron të blejë një makinë me vlerë dhjetë mijë euro, mirëpo nuk ka mundësi ta bejë pagesen ne para të gatshme. Për këtë ai shkon në bankë ose në institucionin financiar islam, ku bën kërkesë se dëshiron ta blejë atë makinë, por nuk ka...
Asambleja e Juristëve Muslimanë të Amerikës Vendimi i trembëdhjetë: Rreth punës në disa veprimtari tregtare 1. Hapja e filialeve të dyqaneve që shesin ushqime që përmbajnë edhe harame. – Nuk lejohet për muslimanin të kërkoj hapjen e një filiali tregtar, për shitjen e mallrave ushqimore që përmbajnë ushqime ose pije të ndaluara...
Kriza morale dhe qëndrimi i muslimanit ndaj saj Edukata është vyrtyti më i madh me të cilin krenohet dhe dallohet një popull nga popujt e tjerë. Edukata reflekton kulturën e popujve dhe civilizimin e tyre. Sa më lartë të qëndrojë ajo, aq më shumë lartësohet civilizimi i një populli, aq...
Nga Dr. Muhamed Falih Mutalik Beni Salih (Studim i botuar në revistën “Studime Bashkëkohore të Fikhut”) Padyshim që ushqimi duke qenë pjesë e rëndësishme e përditshmërisë njerëzore është trajtuar nga Feja Islame me përparësi të veçantë. Përveç përcaktimit se cilat janë ushqimet e lejuara dhe ato të ndaluara legjislacioni islam është...
PUNA NE FUSHEN IMOBILIAREVE DHE RASTET KUR PERZIHET HALLALLI ME HARAMIN Nr. 67 Asambleja e Juristëve Muslimanë të Amerikës Vendimi i dhjetë: Puna në fushën imobiliareve dhe rastet kur përzihet hallalli me haramin Norma bazë për sa i përket punës si sekser është lejimi, përderisa aktivitetet për të cilat ndërmjetësohet janë të lejuara....
  Feja islame është fe e diturisë dhe e shkencës, këtë gjë e vërtetojnë shumë ajete kuranore, të cilat nxisin në kërkimin e diturisë së dobishme duke bërë krahasimin midis të diturit dhe të paditurit, si i gjalli me të vdekurin. Për ta kuptuar këtë natyrë të fesë islame mjafton...