A e kam të lejuar të punoj në bankë? Vazhdojmë me publikimin e pyetjeve dhe përgjigjeve me qëllim mësimin e fesë tonë, pyetja e radhës e cila i është parashtruar hoxhës së nderuar Ahmed Kalaja thotë: A e kam të lejuar të punoj në bankë? Dëgjoje Kliko dhe Dëgjoje , për ta dëgjuar...
Pyetje rreth bankave, dëmshpërblimeve dhe kompanive të sigurimeve? Vazhdojmë me publikimin e pyetjeve dhe përgjigjeve me qëllim mësimin e fesë tonë, pyetja e radhës e cila i është parashtruar hoxhës së nderuar Ekrem Avdiu thotë: Pyetje rreth bankave, dëmshpërblimeve dhe kompanive të sigurimeve? Kliko dhe Dëgjoje , për ta dëgjuar përgjigjen klikoni...
Ebu Hurejre (Allahu qoftë i kënaqur me të!) thotë: “Me një rast, derisa Muhamedi (salallahu alejhi ue selem) ishte  në treg, kaloi afër një togu (grumbulli) të ushqimit (që ishte për shitje), kur e futi dorën në të, atij iu njomën gishtat (nga lagështira). Ai tha: ‘O pronar i...
Më herët, gjatë përkufizimit të kamatës, kemi sqaruar se kamatë quhet shtesa e cila merret gjatë shkëmbimit të një malli me një tjetër, por duhet ta dimë se jo çdo shtesë në shitblerje është kamatë. Me fjalë të tjera, mallrat në të cilat ndalohet shtesa (kamata) janë vetëm disa...
Gjatë përkufizimit të termit të kamatës sqaruam se në kohën bashkëkohore ajo ka disa emërtime varësisht prej fushës dhe formës së kontratës që realizohet. Në jurisprudencën islame, fukahatë gjatë shtjellimeve të tyre, bëjnë një ndarje tjetër të kamatës nga ajo që është e njohur te ekonomistët. Ata theksojnë se ...
Falënderimet dhe lavdërimet i takojnë vetëm Allahut xhele shanuhu. Salavatet qofshin mbi të Dërguarin e Tij, Muhamedin salallahu alejhi ue selem, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë muslimanët që ndjekin rrugën e tij deri në Ditën e Gjykimit. Fatkeqësisht te shqiptarët është përhapur shumë...
Këshilli i Asamblesë Islamike Ndërkombëtare të Fikhut, i cili buron nga Organizata e Kongresit Islamik, mbledhja e dymbëdhjetë e mbajtur në Rijad të Arabisë Saudite, më 25 Xhumada El-Ahire 1421 h deri në fillim të muajit Rexheb 1421 h (23-28 shtator 2000), duke u mbështetur në vendimin e Këshillit...
Sistemet bankare bashkëkohore vazhdojnë të fusin ndryshime të tërësishme në lidhje me paranë dhe zhvillimin e bizneseve. Ndër këto ndryshime është edhe mënjanimi i përdorimit të parave të gatshme (cash) gjatë tregtive të ndryshme duke e zëvendësuar me paratë elektronike, të cilat i vihen në dispozicion klientit 24 orë...
Kamata në kohët e lashta Koncepti i kamatës ka një histori mjaft të lashtë; e veçanta e saj është se shkrimet e para vërtetojnë se ajo konsiderohej e urryer dhe e keqe. Ndoshta citati më i vjetër i shkruar për ndalimin e kamatës dhe trajtimit të saj si vepër të...
Fushat e veprimtarive ekonomike mes njerëzve janë zgjeruar, saqë janë përhapur mënyra dhe forma të ndryshme Ky zgjerim vjen si rrjedhojë i largësisë nga të jetuarit sipas parimeve të Islamit dhe shmangies nga rrugët e udhëzimit, çka ka sjellë që politika e synimit ta arsyetojë mjetin. Kjo politikë ndiqet...