Gruaja para Islamit nuk ka pasur personalitet të pavarur ekonomik, por thjesht ka qenë një pasuri të cilën e trashëgonin burrat. Kur'ani rrëfeu për këtë gjendje në të cilën u gjet gruaja dhe e injoroi. All-llahu i Lartësuar thotë: "O ju që besuat, nuk është e lejuar për ju të...
Transmetohet nga Hakim ibën Hizami (Allahu qoftë i kënaqur me të!) se i Dërguari (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të!) ka thënë: “Të dy, shitësi dhe blerësi, kanë të drejtën e zgjedhjes para se të ndahen (gjatë tregtimit). Nëse ata dy janë të sinqertë dhe i sqarojnë...
Rezyme e rasteve të tregtisë me kamatë P.sh: shitblerja e arit me ar, ose argjendit me argjend, ose i grurit me grurë. Në këtë rast ndalohet: a) Vonesa gjatë këmbimit, pra duhet të bëhet dorë me dorë dhe b) Ndalohet shtesa në peshë e njërit mall ndaj tjetrit. Pra, nuk lejohet këmbimi i 20gr....
1. Vendimi i Akademisë Ndërkombëtare e Fikhut Islam në lidhje me shitblerjen me këste Këshilli i Akademisë Ndërkombëtare të Fikhut Islam, i cili buron nga Organizata e Kongresit Islamik, në mbledhjen e tij të gjashtë të mbajtur në Xheda të Arabisë Saudite, më 17-23 shaban, viti 1410 h, që përputhet...
Në lidhje me argumentin e dytë, tek i cili u mbështetën ata që nuk e shohin të lejuar këtë transaksion, për hadithin: ‘’Muhamedi, lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin mbi të, ka ndaluar që të bëhen dy shitje në një tregti (transaksion)" dhe hadithin: “Kush bën dy shitje në një...
Në lidhje me thënien se arsyeja e shtesës është përballë shtyries së kohës së pagesës dhe kjo shtesë i ngjason kamatës e cila merret gjatë vonimit të borxhit, ata kanë thënë se kjo analogji nuk është e saktë, pasi gjatë kamatës së vonesës shtesa ndodh në shumen e borxhit,...
Në këtë çështje fukahatë kanë dy mendime. Mendimi i parë: është ai se lejohet që një mall të shitet me dy çmime të ndryshme, njëri nëse blihet me para të gatshme dhe tjetri nëse shitet me borxh (që pagesa e vlerës të bëhet me këste). Këtë qëndrim e mbajnë masa...
Fushat e veprimtarive ekonomike mes njerëzve janë zgjeruar, saqë janë përhapur mënyra dhe forma të ndryshme Ky zgjerim vjen si rrjedhojë i largësisë nga të jetuarit sipas parimeve të Islamit dhe shmangies nga rrugët e udhëzimit, çka ka sjellë që politika e synimit ta arsyetojë mjetin. Kjo politikë ndiqet...
Përkufizimi i tregtisë në Islam Shitblerja është njëra nga fushat më të rëndësishme me të cilën njerëzit sigurojnë jetesën dhe mirëqenien e tyre. Jurisprudenca islame e ka vërtetuar këtë veprimtari si formën më të mirë të fitimit, kurse dijetarët islam nënvijëzojnë se tregtia është rruga kryesore e sigurimit të të...
Disa nga sukseset ekonomike të Omer Bin Abdulazizit Dr. Ali Xhumuaher- Rewahineh Omer bin Abdul Azizi nuk kishte shkopin magjik për të shpërndarë mirëqënien në të gjithë umetin islam, por ai arriti të ringjallte ambiciet e njerëzve me vepra dhe jo me fjalë. Ai nuk u soll si një njeri i...