Feja islame është fe e diturisë dhe e shkencës, këtë gjë e vërtetojnë shumë ajete kuranore, të cilat nxisin në kërkimin e diturisë së dobishme duke bërë krahasimin midis të diturit dhe të paditurit, si i gjalli me të vdekurin. Për ta kuptuar këtë natyrë të fesë islame mjafton...