Ruajtja dhe shumëzimi i pasurisë përmes mjeteve ligjore është një nga objektivat e Sheriatit Islam. Prandaj, paraja duhet investuar nga personat e aftë dhe të kualifikuar në këtë sferë, përndryshe efekti do të jetë i dëmshëm. Sheriati ka ndaluar lloje të caktuara të shitjeve, sepse ato shpijnë në humbje...
Më shumë se 400 brende të njohura, përfshirë ikonat globale si, Coca-Cola, Adidas dhe Starbucks pritet të largojnë reklamat e tyre nga gjiganti Facebook, duke filluar nga 1 korriku. Ky hap besohet se është marrë pas raportimeve se negociatat kanë dështuar që të parandalojnë bojkotin njëmujor, si përgjigje ndaj gjuhës...
Të gjitha llojet e bizneseve të përbashkëta me armiqtë duhet shmangur. Të bësh biznes me armikun, nënkupton të shumosh dhe përhapësh shitjet e tyre, të rrisësh përfitimet dhe pasurinë e tyre, ta mbështetësh ekonominë tyre. Në anën tjetër, e humbisni rastin tepër të çmuar për të kryer transaksione me...
Shoqëria e mirë, e cila lidh besimtarët e devotshëm dhe të virtytshëm së bashku, është një begati e çmueshme. Në anën tjetër, shoqëria e keqe ose e pamoralshme është një mallkim që i shpie anëtarët e saj në lajthitje dhe humbje të dukshme. Jo-mirësia pritet nga shoqëria e keqe,...
Morali i keq, i cili është bërë sëmundje (kërpudhore) brenda sferës së biznesit, duhet të çrrënjoset tërësisht, pasi shkakton humbje të mëdha të të drejtave të tjerëve. Betimet e rreme, mosbesnikëria, mashtrimi, shfrytëzimi, lakmia, ngurrimi në përmbushjen e obligimeve dhe kështu me radhë, janë forma të moralit të keq. Ekzistojnë...
Shitjet e paligjshme duhet të përjashtohen nga biznesi, madje edhe nëse përfitimet janë të larta. Përfitimi i vërtetë vjen vetëm nga shitjet e lejuara. Suneti na ka dhënë një llogaritje të detajuar të këtyre shitjeve të paligjshme, së bashku me fukahatë (juristët islam), të cilët ua kanë kushtuar shumë...
Çështjet e dyshimta duhet shmangur tërësisht. Në qoftë se jo, njeriu mund të përfshihet në kryerjen e gjërave të ndaluara. Çdo prizë që shpie në çështje të tilla, duhet shmangur tërësisht. Në këtë mënyrë, shejtani bëhet i dobët. Allahu i Lartësuar e bekon atë që fitohet në mënyrë të...
Pasi pasuria është ndër begatitë më të çmuara nga Allahu i Lartësuar, ajo duhet të ruhet. Nuk duhet të harxhohet kot, dhe si e tillë duhet të shpenzohet vetëm në atë që është e përdorshme dhe dobiprurëse. Dorëlëshimi dhe ekspozimi (syefaqësia) janë dy vese të cilat Allahu i Madhërishëm...
Marrja e pasurisë së të tjerëve në mënyrë të ndaluar, manifestohet në më shumë forma, si: mitëmarrje, mashtrim, bixhoz, monopol, urdhër për t'i ngritur çmimet, mashtrim në peshojë dhe zvarritje të borxheve. Praktikat e tilla janë të ndaluara nga Allahu i Lartësuar. Përfitimi duhet të arrihet vetëm përmes kanaleve...
Kamata (Ribaja) Kamata është, përfundimisht, praktikë e ndaluar në Islam. Ajo duhet përjashtuar nga të gjitha transaksionet, qoftë qindarka (para të thata) apo çfarëdo qofshin ato, me qëllim investimi ose për konsum. Arsyeja pse kamata konsiderohet fetarisht e ndaluar, është se ajo vështirëson qarkullimin e të hollave, shpie në ngritjen...