Fillimet e vullnetit janë një shqetësim dhe preokupim, kurse fundi i tij është vendosmëria. Ne themi për dikë që është i vendosur, pasi ka arritur atje ku ka dëshiruar. Gjithashtu, themi “mbret i vendosur” për një mbret të fuqishëm, i cili kur e dëshiron diçka, e arrin. Një besimtar, nuk mund...
Më thuaj për çfarë po mendon, të të them kush je?! A je i zënë me mbledhjen e të hollave, zotërimin e pasurive të patundshme, me akumulimin e aksioneve dhe obligacioneve? Apo je i zënë me ngritjet në detyrë, akumulimin e pushtetit dhe lëvizjet nga rrethi i shërbëtorëve në atë...
Elementet e ndaluara të një kontrate sipas Islamit Mësimet e Islamit kërkojnë mbrojtjen e njerëzve nga e keqja e ligësia dhe u shërbejnë interesave të tyre përmes përdorimit efektiv të të gjitha burimeve të dhëna nga Zoti. Këto objektiva duhet të arrihen brenda strukturës së drejtësisë, dinjitetit dhe dashamirësisë. Mësimet e...
Nga PhD. M. Umer Chapra - Diskutimi i mësipërm nuk duhet të na bëjë të mendojmë se dy disiplinat janë tërësisht të ndryshme. Një nga arsyet kryesore është se subjekti i studimit të të dy disiplinave është i njejtë, përndarja dhe shpërndarja e burimeve të kufizuara. Një arsye tjetër...
Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) ka përgatitur për herë të parë publikimin me të dhëna për përdorimin e teknologjisë informative dhe komunikimit në ndërmarrje për vitin 2018. Në vitin 2019, Departamenti i Statistikave Ekonomike pranë ASK-së e ka zhvilluar për herë të parë anketën e përdorimit të teknologjisë informative...
Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK), respektivisht Departamenti i Statistikave të Bujqësisë dhe Mjedisit (DSBM) ka publikuar rezultatet e Anketës së Mbeturinave Industriale (AMI) për vitin 2018. Njësitë raportuese të përfshira në anketë kanë qenë bizneset me 10 e më shumë punëtorë. Anketa e mbeturinave industriale u realizua sipas NACE...
Shumica e muslimanëve në shumë shtete islame, me shekuj kanë vuajtur nga nënshtrimi, shtypja dhe nganjëherë poshtërimi. Natyrisht se këto gjëra i kanë bërë njerëzit të prirë për negativitetit dhe të jetuarit në margjinë. Ata madje sillen sikur të jenë shurdh-memecë dhe të verbër. Më tërhoqi vëmendjen komenti që e...
ALLAHU XH.SH. NË KURANIN FISNIK THOTË: “DHE MOS E HANI PASURINË E NJËRI-TJETRIT NË MËNYRË TË PALEJUAR, E AS MOS U PARAQITNI ME TË (ME RYSHFET) TE GJYKATËSIT PËR TË GRABITUR NË MËNYRË TË PADREJTË NJË PJESË TË PASURISË SË NJERËZVE, KUR JU E DINI (SE ATË PO E...
Të ndryshuarit nga ... në Njohja e vetes është njëri nga llojet më të rëndësishme të ndërgjegjësimit. Të zbuluarit e anëve pozitive dhe negative të vetvetes është më e rëndësishme sesa zbulimi i tërë botës. Shumë njerëz ëndërrojnë të bëjnë progres drejt më të mirës, mirëpo nuk i njohin fanarët...
All-llahu i Madërishëm në Kur'anin fisnik urdhëron e thotë: “Karuni ishte nga populli i Musait dhe ai e shtypte atë popull ngase Ne i patëm dhënë aq shumë pasuri saqë një grup i fuqishëm mezi bartnin çelësat e (pasurisë së) tij, e kur populli i vet i tha: "Mos...