Ortakëria në tregti (sheriketul-inan) është një gjë të cilën All-llahu ua ka bërë të lejuar muslimanëve me qëllim të përfitimit të përbashkët dhe të ndihmuarit në lehtësimin e barrës së kësaj jete. I dërguari i All-llahut, sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem, thotë: All-llahu, subhanehu ve teala, thotë: Unë jam i...
All-llahu i Madërishëm në Kur'anin fisnik urdhëron e thotë: “Karuni ishte nga populli i Musait dhe ai e shtypte atë popull ngase Ne i patëm dhënë aq shumë pasuri saqë një grup i fuqishëm mezi bartnin çelësat e (pasurisë së) tij, e kur populli i vet i tha: "Mos...
Shkencat natyrore kanë dhënë kontribut të jashtëzakonshëm në lehtësimin e jetës së njerëzve. Në mënyrë që të nderohen shkencëtarët që zbuluan dije të re, u themelua çmimi prestigjioz Nobel, i cili zakonisht ndahet në baza vjetore. Në vitin 1968, familjes së çmimeve nobel iu shtua edhe ai për kontributin...
Ekzistojnë klasifikime dhe ndarje të ndryshme të tregjeve sipas kritereve të ndryshme, prej ku dalin edhe lloje të ndryshme të tregjeve. Sipas lëndës së shitblerjes dhe qëllimit të saj në treg dallojmë: –          Tregun e të mirave dhe shërbimeve –          Tregun e faktorëve të prodhimtarisë (tregu i parave, kapitalit dhe punës) Këto tregje...
Thuhet që nëse i mbledhë të gjithë ekonomistët e botës në një tavolinë, nuk i gjen dot dy mendime të njëjta. Historikisht, dy shkollat kryesore ekonomike janë ajo klasike dhe kejnsiane – apo shkolla e bazuar në idetë e Adam Smith dhe John Maynard Keynes. Ky i fundit, është...
Menaxhmenti është definuar si “kryerja e gjërave përmes të tjerëve” Duke ndjekur këtë koncept, menaxheri është kuptuar si personi i cili punon përmes tjerëve. Dhe menaxheri i mirë konsiderohet të jetë jo vetëm ai i cili di çka duhet të bëj por edhe si duhet ta bëj. Kur’ani thotë: …“...
Rëndësia e tregut shihet qartë nga vetë funksionet që i kryen tregu. Tregu në mënyrë objektive bën vlerësimin e të mirave dhe shërbimeve, kapitalit, punës etj. Prodhuesit që bëjnë shpenzime të larta nuk mund ti shesin prodhimet e tyre për shkak se blerësit do të blejnë prej prodhuesve me çmime më...
Anipots