Pjesën më të madhe të këtyre gabimeve ata e bëjnë në mënyrë të pa ndërgjegjshme, fare pa e kuptuar. 1. Zgjidhin probleme që të parëndësishme. T’i japësh zgjidhje problemeve që nuk janë të rëndësishme mund ata çojë cilindo biznes drejt falimentimit. Lipset që të identifikohen ato më të rëndësishme dhe...
Gjetja e punës së parë nuk është e lehtë dhe shpeshherë ne duhet të zgjedhim midis pak alternativave. Sidoqoftë gjatë kërkimit për punë duhet të keni parasysh 3 elementë të rëndësishëm për të zgjedhur ofertën më të mirë. 1. Një menaxher i mirë Prania e një menaxheri të mirë gjatë viteve...
Çdo njeri ka mundësi të jetë pozitiv në rrethana dhe kushte normale, mirëpo fuqia e vërtetë del në pah atëherë kur njeriu gjendet përpara një sfide nga sfidat e jetës dhe në atë rast mendon pozitivisht. Mendimtari... mendimi... të menduarit                           ...
Të gjitha llojet e bizneseve të përbashkëta me armiqtë duhet shmangur. Të bësh biznes me armikun, nënkupton të shumosh dhe përhapësh shitjet e tyre, të rrisësh përfitimet dhe pasurinë e tyre, ta mbështetësh ekonominë tyre. Në anën tjetër, e humbisni rastin tepër të çmuar për të kryer transaksione me...
Shoqëria e mirë, e cila lidh besimtarët e devotshëm dhe të virtytshëm së bashku, është një begati e çmueshme. Në anën tjetër, shoqëria e keqe ose e pamoralshme është një mallkim që i shpie anëtarët e saj në lajthitje dhe humbje të dukshme. Jo-mirësia pritet nga shoqëria e keqe,...
Morali i keq, i cili është bërë sëmundje (kërpudhore) brenda sferës së biznesit, duhet të çrrënjoset tërësisht, pasi shkakton humbje të mëdha të të drejtave të tjerëve. Betimet e rreme, mosbesnikëria, mashtrimi, shfrytëzimi, lakmia, ngurrimi në përmbushjen e obligimeve dhe kështu me radhë, janë forma të moralit të keq. Ekzistojnë...
Shitjet e paligjshme duhet të përjashtohen nga biznesi, madje edhe nëse përfitimet janë të larta. Përfitimi i vërtetë vjen vetëm nga shitjet e lejuara. Suneti na ka dhënë një llogaritje të detajuar të këtyre shitjeve të paligjshme, së bashku me fukahatë (juristët islam), të cilët ua kanë kushtuar shumë...
Çështjet e dyshimta duhet shmangur tërësisht. Në qoftë se jo, njeriu mund të përfshihet në kryerjen e gjërave të ndaluara. Çdo prizë që shpie në çështje të tilla, duhet shmangur tërësisht. Në këtë mënyrë, shejtani bëhet i dobët. Allahu i Lartësuar e bekon atë që fitohet në mënyrë të...
Pasi pasuria është ndër begatitë më të çmuara nga Allahu i Lartësuar, ajo duhet të ruhet. Nuk duhet të harxhohet kot, dhe si e tillë duhet të shpenzohet vetëm në atë që është e përdorshme dhe dobiprurëse. Dorëlëshimi dhe ekspozimi (syefaqësia) janë dy vese të cilat Allahu i Madhërishëm...
Pyetje: Si mund të shkruaj një letër motivimi (interesi) të rregullt? Ju lutem, a mund të më dërgoni ndonjë shembull? Faleminderit. Përgjigje: Letra e motivimit është një mundësi për të shtuar informacione personale tek CV-ja juaj. Shumë kandidatë aplikojnë për pozicion të njëjtë pune dhe letra e motivimit ka për qëllim që...