Shitblerja online është prej formave të reja të transaksioneve bashkëkohore e cila nuk e ka qenë e njohur në kohët e hershme ndonëse kjo nuk pengon që dispozita e saj të jetë e qartësuar mjaft mirë në qitapët e moçëm. Rregulli thotë: NUK LEJOHET SHITJA E NJË MALLI TË CILIN NUK...
Edhe në muajin tetor ka rritje të deficitit tregtar Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) publikon të dhënat lidhur me rrjedhat e eksportit dhe importit për muajin tetor 2019 Të dhënat nga Tregtia e Jashtme e Mallrave në Kosovë tregojnë për një deficit tregtar më të lartë për 4.5% në muajin...
Transmetohet nga Hakim ibën Hizami (Allahu qoftë i kënaqur me të!) se i Dërguari (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të!) ka thënë: “Të dy, shitësi dhe blerësi, kanë të drejtën e zgjedhjes para se të ndahen (gjatë tregtimit). Nëse ata dy janë të sinqertë dhe i sqarojnë...
Rezyme e rasteve të tregtisë me kamatë P.sh: shitblerja e arit me ar, ose argjendit me argjend, ose i grurit me grurë. Në këtë rast ndalohet: a) Vonesa gjatë këmbimit, pra duhet të bëhet dorë me dorë dhe b) Ndalohet shtesa në peshë e njërit mall ndaj tjetrit. Pra, nuk lejohet këmbimi i 20gr....
Në lidhje me argumentin e dytë, tek i cili u mbështetën ata që nuk e shohin të lejuar këtë transaksion, për hadithin: ‘’Muhamedi, lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin mbi të, ka ndaluar që të bëhen dy shitje në një tregti (transaksion)" dhe hadithin: “Kush bën dy shitje në një...